Công văn số 2327/TCT-PCCS ngày 14-6-2007, Tổng cục Thuế hướng dẫn về công tác phí để tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, như sau

Tại điểm 5 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22-12-2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22-12-2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: “5.6- Công tác phí bao gồm: chi phí đi lại, tiền thuê chỗ ở, tiền lưu trú”. Theo hướng dẫn nêu trên thì công tác phí không phân biệt công tác phí trong nước và công tác phí tại nước ngoài, nếu quá trình công tác phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định thì sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN mà không bị khống chế.