QĐND - Ngày 23-4, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị (TCCT) đã ký ban hành Hướng dẫn số 581/HD-CT về việc tổng kết 10 năm (2003-2013) thực hiện Nghị quyết 152 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới. Hướng dẫn của TCCT chỉ rõ: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 512 nhằm đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 152 và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới; xác định phương hướng, nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận trong thời gian tới; biểu dương, khen thưởng những tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận 10 năm qua.

Trong đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 152 của Quân ủy Trung ương, TCCT yêu cầu: Phân tích, làm rõ sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, các cơ quan chức năng và cán bộ, đảng viên về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và giải pháp tiến hành công tác dân vận của LLVT. Chú ý so sánh trước và sau khi có Nghị quyết 152; trước và sau khi tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết (2008), nhất là sau khi Quân ủy Trung ương ban hành Quy chế công tác dân vận của Quân đội nhân dân dân Việt Nam. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 152 cũng cần làm rõ quá trình phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân; vai trò của cơ quan, cán bộ chính trị, các cơ quan chức năng và cán bộ dân vận trong tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp trong triển khai thực hiện...

LÊ LONG KHÁNH