Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn việc việc tổ chức: "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2011), nhằm tiếp tục tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước ở địa phương, cơ sở.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn việc việc tổ chức: "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2011), nhằm tiếp tục tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước ở địa phương, cơ sở.

Đánh giá kết quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, năm 2011 và bàn biện pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động trong năm 2012 gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời, biểu dương những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động.

Nhân dịp diễn ra "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Ban Thường trực đề nghị MTTQ các cấp tổ chức trao nhà "Đại đoàn kết”, nhà tình nghĩa; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tặng quà các cháu học giỏi, khởi công các công trình văn hóa, phúc lợi xã hội. Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, sinh hoạt văn nghệ, thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt cộng đồng...

Về hình thức và biện pháp thực hiện, Ban Thường trực đề nghị tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư do Ban công tác Mặt trận chủ trì. Thời gian có thể diễn ra một ngày trong dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (từ ngày 01-11 đến 18-11-2011). MTTQ các cấp cần chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông để tuyên truyền việc tổ chức Ngày hội trên các phương tiện thông tin, đại chúng để toàn dân biết, chủ động tham gia. Ủy ban MTTQ cấp xã có kế hoạch tổ chức Ngày hội ở khu dân cư; tổ chức làm điểm ở một số khu dân cư trước khi tổ chức đồng loạt Ngày hội. Căn cứ vào nội dung và yêu cầu của việc tổ chức Ngày hội, Ban công tác Mặt trận xây dựng chương trình, phân công chuẩn bị các nội dung của Ngày hội.

Về thành phần tham dự ngày hội, Ban Thường trực hướng dẫn có các hộ gia đình đang cư trú trên địa bàn dân cư, không phân biệt thường trú hoặc tạm trú; tùy theo điều kiện có thể mời toàn thể các thành viên trong gia đình hoặc đại diện hộ gia đình; chú ý mời các vị là chức sắc tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu, cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan đóng trên địa bàn, sinh sống ở khu dân cư để cùng tham gia. Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể ở các cấp dự Ngày hội.

Về chương trình Ngày hội: Phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tùy từng nơi để tổ chức cho phù hợp gồm hai phần chính: phần lễ và phần hội. Về cách thức tiến hành, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội, báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp để thống nhất chủ trương, nội dung, hình thức, thời gian tiến hành; hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức Ngày hội. Phối hợp với ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ quần chúng ở cơ sở, khu dân cư. Ban Thường trực UBMTTQ các cấp chủ động xây dựng kế hoạch mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận và Đoàn thể các cấp về dự "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

Ở Trung ương, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam giao Ban Phong trào phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ một số tỉnh, thành phố tham mưu xây dựng kế hoạch mời các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ về dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư tại một số địa phương. Kết thúc thời gian tổ chức Ngày hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cần tổ chức rút kinh nghiệm và tổng hợp gửi báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp trên. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố gửi báo cáo đánh giá kết quả về Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trước ngày 05-12-2011.

Hoàng Vũ

Gửi cho bạn bè

Bản in