GD&TĐ - Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2016 - 2017 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm.

Huong dan thuc hien cong tac thanh tra voi truong DH, CD su pham - Anh 1

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là thành lập, kiện toàn về tổ chức, đội ngũ cán bộ thanh tra nội bộ; xây dựng Kế hoạch thanh tra; tổ chức hoạt động thanh tra nội bộ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản liên quan…

Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm: Tổ chức thanh tra nội bộ và chỉ đạo hoạt động thanh tra nội bộ của trường theo đúng quy định của Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT và Hướng dẫn này;

Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học, bố trí kinh phí và các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng theo quy định Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT, Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP. Quy định cụ thể chế độ cho cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

Chỉ đạo Phòng/ban thanh tra nội bộ hoặc cán bộ chuyên trách công tác thanh tra nội bộ của trường phối hợp với Thanh tra Bộ GD&ĐT; Thanh tra tỉnh (đối với các trường thuộc tỉnh); Thanh tra Bộ, ngành (đối với các trường thuộc Bộ, ngành) thực hiện hoạt động thanh tra, xây dựng kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân và công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Báo cáo định kỳ kế hoạch thanh tra năm học 2016-2017 đã được phê duyệt, kết luận thanh tra, kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại sau khi ban hành; báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học và kết quả thực hiện tiêu chí của công tác thanh tra trong năm học 2016 - 2017 trước ngày 15/7/2017 về Thanh tra Bộ GD&ĐT. Thực hiện việc báo cáo đột xuất khi được yêu cầu hoặc khi có vụ việc phức tạp phát sinh tại trường.