Theo Hướng dẫn số 1477/BHXH-CSXH ngày 23-4 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, những người nghỉ sinh con từ ngày 1-1-2013 chỉ được nghỉ 4 tháng, nhưng nghỉ từ ngày 2-1-2013 sẽ được nghỉ thai sản 6 tháng.

Theo quy định tại Bộ Luật lao động 2012 thì lao động nữ được nghỉ thai sản 6 tháng kể từ đầu năm 2013. Tuy nhiên, hầu hết các cơ quan BHXH địa phương vẫn chưa thực hiện chi trả chế độ thai sản theo quy định mới này vì lý do "chưa có văn bản hướng dẫn”. Điều này đã gây rất nhiều khó khăn vướng mắc cho các cơ quan doanh nghiệp trong việc thực hiện chế độ thai sản cho NLĐ. Do vậy BHXH Việt Nam đã ra công văn số 1477/BHXH-CSXH hướng dẫn việc thực hiện chế độ thai sản theo quy định của luật lao động mới như sau:

Đối với lao động nữ có thời gian nghỉ sinh con trước ngày 1-5-2013, mà đến ngày 1- 5-2013 vẫn đang trong thời hạn nghỉ sinh con theo quy định cũ, thì sẽ được hưởng chế độ thai sản theo luật mới.

VD1: Chị A nghỉ việc trước khi sinh con từ ngày 2-1-2013, ngày 05-1-2013 A sinh con, thì theo quy định cũ chị A sẽ được nghỉ đến hết 1-5-2013 (04 tháng). Do đó, theo quy định của luật mới chị A sẽ được tiếp tục hưởng chế độ thai sản đến hết ngày 1-7-2013 (tổng cộng hưởng chế độ thai sản 6 tháng).

VD2: Chị B nghỉ việc trước khi sinh con từ ngày 1-1-2013, ngày 5-1-2013 chị B sinh con, theo quy định cũ chị B sẽ được nghỉ đến hết ngày 30-4-2013. Do đó, theo quy định của luật mới chị B vẫn chỉ được hưởng chế độ thai sản 4 tháng.

VD3: Chị C nghỉ việc trước khi sinh con từ ngày 15-12-2012, ngày 20-12-2012 chị C sinh đôi, theo quy định cũ chị C được nghỉ thai sản đến hết ngày 14-5-2013 (04 tháng và 30 ngày do có sinh đôi). Như vậy đến hết ngày 1-5-2013 chị C vẫn đang trong thời gian nghỉ thai sản nên chị C được hưởng chế độ thai sản đến hết ngày 14-7-2013 (06 tháng + 01 tháng do sinh đôi).

Đối với lao động nữ có thời gian nghỉ sinh con bắt đầu từ ngày 1-5-2013 thì áp dụng chế độ thai sản như quy định tại Điều 157 Bộ luật lao động 2012 (06 tháng, sinh con đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, mỗi con thì mẹ sẽ được nghỉ thêm 1 tháng)

Bên cạnh đó, công văn cũng hướng dẫn cho một loạt các trường hợp như con chết non, nghỉ phục hồi sức khỏe thêm sau khi sinh, mẹ chết sau khi sinh...

Đáng lưu ý là trường hợp lao động nữ có nguyện vọng nghỉ việc trước khi sinh con, người sử dụng lao động phải ghi rõ thời điểm nghỉ việc trước khi sinh con kể từ ngày... tháng... năm tại cột ghi chú, mẫu D02-TS ban hành kèm Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25-10-2011 để theo dõi và làm căn cứ thực hiện chế độ thai sản theo quy định.

Lan Hương