KTĐT - Để thống nhất việc thu chi cho các trường trên địa bàn trong năm học 2009-2010, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chính thức có văn bản yêu cầu tăng cường quản lý thu chi trong các trường học về tất cả các khoản đóng góp tự nguyện, thảo thuận...

Về những khoản đóng góp của cha mẹ học sinh cho ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở khẳng định đây là những khoản thu tự nguyện. Tất cả các khoản thu phải thông báo công khai bằng văn bản tới từng phụ huynh học sinh. Đồng thời, phụ huynh học sinh có quyền từ chối những khoản đóng góp tự nguyện mà ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường yêu cầu. Đối với những khoản thu hộ, Sở quy định bảo hiểm thân thể là khoản thu tự nguyện, phụ huynh có quyền lựa chọn loại hình bảo hiểm, vì vậy không được đưa khoản thu này là những khoản thu bắt buộc, không giao cho giáo viên chủ nhiệm thu. Nhà trường tạo điều kiện và phối hợp với các tổ chức bảo hiểm triển khai thực hiện công tác bảo hiểm học sinh, chú trọng công tác tuyên truyền vận động để đông đảo học sinh tự nguyện tham gia, góp phần bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Ngoài ra, đối với những khoản thu thỏa thuận như tiền ăn, học phẩm, tiền chăm sóc bán trú, tiền nước uống, vệ sinh, an ninh... nhà trường phải đảm bảo thực hiện dân chủ, công khai, có văn bản thỏa thuận tới từng cha mẹ học sinh về cả mức thu, nội dung chi với nguyên tắc thu đủ chi trên tinh thần tự nguyện và có sự thống nhất trong Ban giám hiệu nhà trường. Để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc thu chi trong trường học, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường phải báo cáo bằng văn bản tới cơ quan quản lý cấp trên về tất cả các khoản thu trong nhà trường. Trong đó, hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về các khoản thu chi trong nhà trường. Tất cả các trường phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế này phải được thảo luận công khai và được sự nhất trí của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Về quản lý và sử dụng kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở cũng yêu cầu trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được đóng góp, tài trợ, hiện vật được biếu tặng và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến. Việc thu chi kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, báo cáo công khai tình hình thu chi và quyết toán kinh phí tại các cuộc họp cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về các khoản thu chi tài chính và kịp thời xử lý các hiện tượng vi phạm. Những khoản thu sai qui định phải trả lại học sinh. Hiền Minh