XHTTOnline: Các bạn đã khá quen với việc khởi động (boot) từ ổ đĩa cứng (HDD),ổ đĩa mềm (Floppy) hay CDROM. Đôi khi bạn không có ổ mềm, CDROM hay bạn muốn ghost lại ổ cứng mà phần ghost lại nằm trong UBS chẳng hạn,... khởi động từ USB có thể là một giải pháp