Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký văn bản số 10383 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS từ ngày 1/1/2009. Theo giá chuyển nhượng BĐS trừ đi giá đất thực tế do người nộp thuế (cơ sở kinh doanh BĐS) tự khai tại thời điểm chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng BĐS.

Cũng theo công văn này, cơ sở kinh doanh BĐS tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai giá đất được trừ trong giá tính thuế GTGT. Bộ Tài chính đề nghị các Cục Thuế địa phương hướng dẫn cơ sở kinh doanh BĐS tách riêng giá bán nhà, cơ sở hạ tầng, giá đất để xác định giá tính thuế GTGT theo quy định. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng BĐS không tách riêng giá bán nhà, cơ sở hạ tầng và giá đất; nếu cơ sở kinh doanh BĐS đã lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng và cơ sở kinh doanh đã nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế thì cơ sở kinh doanh được quyền khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế nhưng phải thực hiện trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra. Cơ sở kinh doanh BĐS và khách hàng phải lập biên bản thỏa thuận bằng văn bản về việc điều chỉnh Hợp đồng chuyển nhượng BĐS đã lập, biên bản ghi rõ giá nhà, cơ sở hạ tầng và giá đất thực tế tại thời điểm chuyển nhượng, thuế GTGT, lý do điều chỉnh theo hóa đơn đã lập của cơ sở kinh doanh BĐS (số, ký hiệu, ngày tháng của hóa đơn). đồng thời khách hàng gửi kèm theo hóa đơn trả cơ sở kinh doanh BĐS để cơ sở này lập lại hóa đơn GTGT ghi tách riêng giá bán nhà, cơ sở hạ tầng, giá đất và thuế GTGT. Căn cứ vào hóa đơn đã lập, cơ sở kinh doanh BĐS thực hiện điều chỉnh thuế GTGT đầu ra. Khi xác định giá đất thực tế tại thời điểm chuyển nhượng tại biên bản thỏa thuận đề điều chỉnh Hợp đồng chuyển nhượng BĐS đã lập, cơ sở kinh doanh BĐS và khách hàng có thể tham khảo giá tại các Trung tâm giao dịch BĐS hoặc thuê thẩm định giá. Từ Tuyên