Bộ Xây dựng vừa có công văn 46/BXD-KTXD hướng dẫn Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội điều chỉnh hợp đồng xây dựng. Theo đó, việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với các quy định của Nhà nước có liên quan.

Cụ thể, đối với các trường hợp như Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội nêu tại các văn bản số 66/CBĐT-MPMU-VH, văn bản 48/KH-MPMU-1BH và văn bản số 55/CBĐT-MPMU-VH thì việc điều chỉnh hợp đồng thực hiện như sau: Việc xác định và thanh toán các chi phí thiệt hại do chậm tiến độ thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên; trường hợp, trong hợp đồng các bên chưa thỏa thuận phương pháp xác định các chi phí này thì chủ đầu tư và nhà thầu có thể thỏa thuận bổ sung theo nguyên tắc tính đúng, đủ và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Trường hợp các bên không thống nhất được phương pháp xác định chi phí này thì có thể thuê đơn vị tư vấn độc lập để xác định. Ngoài ra, đối với các hạng mục chung và hạng mục trọn gói thì sẽ không được điều chỉnh giá trong quá trình thực hiện. Công văn cũng nêu rõ, về điều chỉnh giá cho phần ngoại tệ theo nguyên tắc hợp đồng điều chỉnh giá được áp dụng cho cả phần nội tệ và phần ngoại tệ, trừ trường hợp trong hợp đồng các bên có thỏa thuận khác. Khi đó, trong hợp đồng các bên phải thỏa thuận cụ thể nguồn, chỉ số giá hoặc giá và các dữ liệu có liên quan (như xuất xứ đầu vào) áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng. Trường hợp, trong hợp đồng các bên mới chỉ thỏa thuận điều chỉnh cho xuất xứ đầu vào là nội tệ thì chủ đầu tư cần phải rà soát kỹ lại toàn bộ nội dung của hợp đồng để xác định đối với hợp đồng đó có được điều chỉnh phần ngoại tệ hay không. Khi đã xác định là được điều chỉnh thì các bên cần thỏa thuận bổ sung nguồn chỉ số giá hoặc giá áp dụng cho việc điều chỉnh, cũng như các dữ liệu cần thiết cho việc điều chỉnh. Về thời điểm tính trượt giá: theo văn bản 48/KH-MPMU-1BH, luật áp dụng cho hợp đồng đã quy định: Như vậy, vào thời điểm đó, pháp luật Việt Nam quy định chỉ áp dụng đối với các hợp đồng điều chỉnh giá có thời gian thực hiện trên một (01) năm và chỉ được tính từ tháng thứ 13 kể từ thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng. Về quyết định của kỹ sư tư vấn: Kỹ sư tư vấn trong điều kiện hợp đồng xây dựng của FIDIC (sách đỏ) chỉ có quyền giải thích hợp đồng, thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng đã ký, không có quyền sửa đổi hợp đồng. Về phụ lục hợp đồng: Đối với các công việc phát sinh nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết; các bổ sung, làm rõ các điều khoản, điều kiện của hợp đồng đều phải ký phụ lục hợp đồng.