Sáng nay, Thanh tra Chính phủ chính thức công bố quyết định kiểm tra việc phòng chống tham nhũng tại tập đoàn HUD.

Quyết định số 652 về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với HUD được Thanh tra Chính phủ công bố tại trụ sở của tập đoàn.

Quyết định vừa công bố nêu rõ, các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng. Cụ thể như sẽ công tác công khai, minh bạch hoạt động của đơn vị như công khai các quy định, quy trình thủ tục nội bộ, việc thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn, công tác tổ chức cán bộ, dự án đầu tư; việc kê khai tài sản thu nhập; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phòng chống tham nhũng; công tác thanh, kiểm tra phát hiện xử lý hành vi tham nhũng...

Thời hạn tiến hành kiểm tra là 10 ngày kể từ khi công bố quyết định kiểm tra, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định.

Nhật Nam

Báo Đất Việt