ND- Bộ Y tế cho biết: Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa tuyến huyện, đa khoa khu vực liên huyện sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn đầu tư là 17 nghìn tỷ đồng (ngân sách Trung ương huy động từ trái phiếu Chính phủ là 14 nghìn tỷ đồng; ngân sách địa phương hằng năm của các địa phương là 2 nghìn 200 tỷ đồng và huy động từ các nguồn khác 800 tỷ đồng).