(PL)- Sáng qua, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cho người nước ngoài mua và sở hữu nhà được công bố và sẽ có hiệu lực từ 1-1-2009.