VH- Mới đây, tại thành phố Lạng Sơn, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật” dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn năm 2011.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan khẳng định: Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở vùng đồng bào DTTS được các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Nhận thức về pháp luật của cán bộ, nhân dân vùng đồng bào DTTS, vùng biên giới đã được nâng cao; nhiều nơi đồng bào đã chủ động tìm hiểu pháp luật để không vi phạm pháp luật, hiểu đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tuy vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS cũng còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân nhận thức pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân nông thôn và đồng bào DTTS không đồng đều do khó khăn về đời sống, trình độ dân trí thấp, thậm chí có nơi ít chú ý đến pháp luật. Để công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thực sự phát huy tính hiệu quả, chúng ta cần xác định đúng nội dung và đa dạng hóa hình thức. Nội dung tuyên truyền cần cập nhật các luật, văn bản pháp quy mới ban hành, những nhiệm vụ trọng tâm của từng thời điểm nổi lên ở các địa bàn, những vấn đề bức xúc gắn với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, những việc đang đặt ra đối với vấn đề dân tộc cần được tập trung giải quyết… Hình thức tuyên truyền cần phong phú như tuyên truyền miệng, tờ gấp, tủ sách pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật… Về hình thức tuyên truyền thì hội thi tìm hiểu pháp luật bằng sân khấu hóa là một trong những hoạt động có hiệu quả cao, thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, đưa được nội dung pháp luật đến đồng bào DTTS một các sinh động, dễ hiểu. Tại Hội thi, 100 thí sinh đã mang đến Hội thi các tiểu phẩm sân khấu mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình, với nội dung và hình thức thể hiện phong phú, sinh động, ngôn ngữ thể hiện mộc mạc, dễ hiểu… nhằm chuyển tải nhiều quy định pháp luật gắn liền với đời sống của đồng bào các dân tộc tại thôn, bản như: Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Phòng chống ma túy; Luật Hôn nhân và Gia đình; những quy định về việc mang hàng hóa, nông sản qua biên giới… Phát biểu bế mạc Hội thi, Phó Chủ nhiệm UBDT Sơn Phước Hoan mong muốn, sau hội thi này, thành viên các đội thi sẽ là nòng cốt của các Câu lạc bộ pháp luật các xã và mỗi thí sinh sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng dân cư nơi mình cư trú, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, đến với từng người dân. NGUYỄN ĐẮC BÌNH (Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế - UBDT)