Việt y - một khái niệm mới được đề xuất làm tên gọi cho nền y học dân tộc Việt Nam. Đây là nội dung chính của hội thảo “Cơ sở lý luận và thực tiễn xác lập tên gọi của y học dân tộc Việt Nam” vừa được tổ chức sáng nay (12/11) tại Hà Nội.

Từ trước đến nay, tên gọi Y học cổ truyền đã nhiều lần bị thay đổi như: Đông Y, Y học dân tộc, Y học cổ truyền, Y dược cổ truyền. Điều này phần nào làm tách biệt y học cổ truyền và y học hiện đại. Vì thế, các nhà khoa học nhận định nền y học nước nhà cần có tên thống nhất, ngắn gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ngoại giao trên lĩnh vực y học.

Tại hội thảo, các nhà khoa học cùng phân tích đa chiều về vấn đề xác lập tên gọi Việt y cho nền y học Việt Nam. Theo đó, Việt y được hiểu là một hệ thống tri thức dựa trên nền tảng của nền y học cổ truyền Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc tri thức từ nền y học cổ truyền của một số dân tộc phương Đông, kết hợp với tri thức của Tây y và một số ngành khoa học khác.

Danh xưng Việt y cũng thể hiện bản sắc riêng và tính độc lập, tự chủ, khơi dậy lòng tự hào và tự tôn dân tộc. Đây là cơ sở để trình lên Ban Bí thư Trung ương về việc nhất quán một tên gọi cho nền y học, góp phần nâng cao sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nguyệt Ánh