(ĐCSVN)- Ngày 5-11, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác dân vận của các bộ ngành trong thời kỳ đổi mới, thực trạng, giải pháp và kiến nghị”.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác dân vận của cơ quan nhà nước và bộ ngành; đánh giá thực trạng công tác dân vận, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của bộ máy tham mưu giúp việc của bộ phận làm dân vận, về mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền với nhân dân, cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan đại diện của nhân dân với cơ quan nhà nước. Một số ý kiến cho rằng: Ở nhiều cơ quan nhà nước hiện nay cán bộ công chức vẫn coi nhẹ công tác vận động, thuyết phục và tôn trọng quần chúng, thiếu thường xuyên liên hệ với quần chúng cho nên không hiểu được tâm trạng của quần chúng, sinh ra bệnh quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tự cao, tự đại, coi thường quần chúng, dẫn đến xa dân, mất lòng tin trong nhân dân. Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp về tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, của bộ ngành, về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, công tác cán bộ làm dân vận trong thời kỳ mới; kiến nghị với Đảng, Nhà nước về việc thể chế hóa chính sách, pháp luật đối với công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, bộ ngành về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, công tác cán bộ làm dân vận trong cơ quan nhà nước nhằm đáp ứng tình hình cách , mạng mới . Hội thảo khoa học “Công tác dân vận của các bộ ngành trong thời kỳ đổi mới, thực trạng, giải pháp và kiến nghị” là yêu cầu cấp thiết trong sự nghiệp đổi mới của Đảng ta hiện nay, góp phần hoàn thiện hơn những quy định, quy chế phối hợp trong công tác dân vận và phát huy hiệu quả hoạt động của công tác dân vận trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.