Theo TTXVN, sáng 11/10, tại Hà Nội, Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương - Ban chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006-2010 (KX.04/06-10) phối hợp với Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề "Mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa".

Hội thảo nhằm làm rõ quá trình nhận thức của Đảng ta về mối quan hệ nói trên qua hơn 20 năm đổi mới; tình hình thực hiện mối quan hệ này từ năm 1991 đến nay và đề xuất các kiến nghị ở tầm Cương lĩnh và Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng về các vấn đề liên quan đến mối quan hệ này. Báo cáo đề dẫn đưa ra 4 điều kiện để phát triển kinh tế thị trường "rút ngắn" và bền vững, đề xuất các giải pháp có tính định hướng như: Hoạch định chiến lược và tổ chức, thực thi; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự… Theo báo cáo, quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam muốn vì con người, hướng tới đáp ứng các yêu cầu của quá trình phát triển con người, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" thì cùng một lúc phải giải quyết được cả 3 vấn đề: Tăng trưởng cao, ổn định và từng bước nâng cao chất lượng tăng trưởng; hạn chế và giảm thiểu các vấn đề xã hội; bảo vệ được tài nguyên thiên nhiên và môi trường, giữ gìn cân bằng sinh thái. Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận về quan hệ giữa kinh tế thị trường (KTTT) và định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN); thực tiễn giải quyết quan hệ này ở Việt Nam trong những năm qua và những giải pháp nhằm giải quyết quan hệ này ở nước ta trong những năm tới. Nhiều nội dung đề cập tại Hội thảo thu hút sự quan tâm của các đại biểu như: Biểu hiện trong thực tiễn ở Việt Nam của mối quan hệ giữa KTTT và định hướng XHCN; giữ vững định hướng XHCN trong quá trình hoàn thiện thể chế KTTT ở nước ta…