QĐND Online - Ngày 27-8, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị phối hợp với Học viện Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo vệ, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong tình hình mới”. Dự hội thảo có các tướng lĩnh, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Ngọ, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị báo cáo đề dẫn hội thảo .

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Ngọ, Phó cục trưởng, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị khẳng định: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đã và đang có nhiều diễn biến mau lẹ, phức tạp, xuất hiện nhiều nguy cơ khó lường, đe dọa hòa bình, ổn định của đất nước, đang đặt chủ nghĩa xã hội khoa học và chủ nghĩa xã hội hiện thực trước những vận hội lịch sử và những thử thách vô cùng gay gắt. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sau đó là khủng hoảng nợ công ở các nước châu Âu với những hệ quả nghiêm trọng đã phơi bày không ít những khuyết tật của chế độ tư bản chủ nghĩa. Trong khi đó, các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trên thế giới đã và đang tìm ra được những giải pháp hữu hiệu để hạn chế ảnh hưởng, vượt qua khỏi khủng hoảng, đồng thời còn tận dụng được thời cơ để tái cơ cấu kinh tế và phát triển đất nước. Đây là thực tiễn sinh động để tiếp tục kiểm chứng và khẳng định bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa xã hội khoa học, thêm một lần nữa được nhìn nhận giá trị trường tồn của nó trên phạm vi toàn thế giới.

Các đại biểu tham dự hội thảo .

Ở nước ta, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà chúng ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế là không thể phủ nhận, song chúng ta còn không ít khó khăn, thách thức như: Tệ nạn xã hội ngày càng có chiều hướng gia tăng, đạo đức xã hội có biểu hiện bị suy giảm, phân hóa giàu nghèo trong xã hội mà đi cùng với nó là những hệ lụy nguy hại không những không giảm mà còn có dấu hiệu ngày càng gia tăng. Lòng tin của một bộ phận nhân dân đối với Đảng và chế độ bị giảm sút, mà nguyên nhân quan trọng nhất đã được chỉ ra là do sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ đội ngũ cán bộ, đảng viên; sự yếu kém trong quản lý kinh tế và xã hội của bộ máy nhà nước.

Trong bối cảnh đó, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lại không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình” với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng thâm độc và tinh vi hơn, trọng tâm là chúng muốn tạo ra một khoảng trống về tư tưởng, lý luận, làm nhạt dần hệ tư tưởng Mác – Lê-nin trong nhân dân ta.

Bởi vậy, hội thảo khoa học lần này nhằm tiếp tục khẳng định giá trị và sức sống mãnh liệt, vững bền của chủ nghĩa xã hội khoa học, đồng thời làm rõ những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta cũng như trên thế giới hiện nay, tìm ra những chỉ dẫn về lý luận, kiến giải những giải pháp, bước đi phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Tại hội thảo, tham luận của các tướng lĩnh, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội đã tập trung làm rõ một số vấn đề trọng tâm như: Phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để khẳng định sức sống bền vững và giá trị to lớn của chủ nghĩa xã hội khoa học trong thời đại ngày nay; làm rõ bản chất phản khoa học, phản động trong các luận điệu chống phá của các học giả tư sản và các thế lực thù địch đối với chủ nghĩa Mác – Lê-nin nói chung, chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng.

Phân tích khách quan, sâu sắc hơn về những thành công và thất bại, những triển vọng và thách thức đối với chủ nghĩa xã hội hiện thực trong giai đoạn hiện nay, đồng thời vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam để rút ra những bài học cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới; yêu cầu, nhiệm vụ, lực lượng tham gia trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận nhằm bảo vệ và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong tình hình mới.

Tin, ảnh: DUY THÀNH