ANTĐ - Hôm nay (27-8), Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Tại hội thảo, một lần nữa giá trị to lớn của bản di chúc cùng những tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Cách mạng Việt Nam trước lúc người đi xa, tiếp tục được nhiều học giả khẳng định.

Hội thảo "45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Hoàng Ngãi
Theo VTV