Ngày 27-8, tại Hà Nội, gần 100 đại biểu là các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên, nhà khoa học đã tham dự hội thảo “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. PGS.TS Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, đã có gần 60 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà lý luận gửi tới hội thảo.

Toàn cảnh hội nghị.

Các tham luận đề cập hầu hết hoạt động của đời sống xã hội sau 45 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, nội dung tập trung vào các chuyên đề như: xây dựng Đảng cầm quyền vững mạnh; Thực hiện chính sách xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, phát huy nguồn lực con người, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; Kiên định mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới; Tăng cường đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần thúc đẩy cách mạng thế giới.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Hội thảo là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn những nội dung trong bản di chúc của người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta đánh giá lại những kết quả qua chặng đường 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa những lời căn dặn của Người đối với Đảng và nhân dân ta.

Bình Minh