Đây được xem là cơ hội cho các tỉnh TT-Huế, TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định quảng bá, giới thiệu những tiềm năng, điều kiện phát triển của mình cùng những chính sách thu hút đầu tư linh hoạt.

Vào ngày 25/6 và 26/6/2010, tại thành phố Hội An (Quảng Nam) diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (MT). Qua đó, thu hút được nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, du lịch, khu đô thị, công nghiệp... Nội dung chính của Hội nghị là đi sâu vào những vấn đề cấp thiết hiện nay của các địa phương như đánh giá, đưa ra những giải pháp phát triển hạ tầng phục vụ du lịch và khu kinh tế, KCN của khu vực; giải pháp tạo nguồn vốn để phát triển các dự án động lực của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung... Nhật Lệ