Ngày 25/3 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tuyên giáo Công đoàn khu vực phía Bắc. Đến dự có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hoàng Ngọc Thanh cùng lãnh đạo, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động, Công đoàn ngành Trung ương của khu vực phía Bắc.

Hội nghị đã nghe một số tình hình kinh tế - xã hội và nhiệm vụ công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2011; Kết quả hoạt động Tuyên giáo Công đoàn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam; Đồng thời được giới thiệu nội dung tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo Công đoàn, hướng dẫn công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và một số tình hình thời sự quốc tế. Báo cáo kết quả hoạt động Tuyên giáo Công đoàn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam khẳng định: Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam (11/2008-3/2011), hoạt động Tuyên giáo Công đoàn từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp đặc điểm công nhân lao động, phát triển nhiều phương thức tuyên truyền mới và giữ vững bản lĩnh chính trị trước tình hình thông tin nhiều chiều, góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào đời sống, tích cực thúc đẩy các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội đất nước. Điển hình như công tác tuyên truyền giáo dục của hệ thống công đoàn các cấp đã kết hợp chặt chẽ hơn hoạt động tuyên truyền giáo dục với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... thu hút hàng ngàn lao động tham gia; tổ chức biên soạn và phát hành 35.000 cuốn sổ tay về pháp luật lao động, pháp luật công đoàn, pháp luật bảo hiểm xã hội và pháp luật bảo hiểm y tế phát cho công nhân lao động; tổ chức, lồng ghép, nâng cao chất lượng các hội nghị, hội thảo... Qua các hoạt động nói trên, các cấp công đoàn đã phát hiện, giới thiệu gần 138.000 cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp... Hệ thống báo chí xuất bản Công đoàn đã giữ vững được bản lĩnh chính trị trước tình hình thông tin nhiều chiều, đa dạng và phức tạp; phản ánh được nội dung hoạt động Công đoàn, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Tổng Liên đoàn. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã được quan tâm, chú trọng định hướng cho công đoàn các cấp tập trung cho cơ sở, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước... Hội nghị phân tích những hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến hiệu quả công tác Tuyên giáo Công đoàn; Đồng thời, kiến nghị 4 vấn đề cơ bản về công tác chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa công nhân lao động và chính sách đãi ngộ đối với cán bộ Tuyên giáo nói chung và Tuyên giáo Công đoàn nói riêng để tạo động lực thu hút những cán bộ có năng lực yên tâm làm công tác Tuyên giáo. Để khắc phục những thiếu sót, hạn chế, đồng thời bổ sung thêm những nội dung mới, trong thời gian tới, công tác Tuyên giáo Công đoàn tập trung triển khai thực hiện 7 chương trình công tác trọng tâm hướng tới mục tiêu chăm lo tốt hơn đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác và nỗ lực hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội đất nước ngay từ những năm đầu kế hoạch 5 năm 2011-2015. Theo đó, công tác Tuyên giáo Công đoàn tiếp tục thực hiện, triển khai chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; triển khai thực hiện “Tháng công nhân” gắn với tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Tiểu đề án 3 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CNLĐ khu vực dân doanh và có vốn đầu tư nước ngoài; Nâng cao cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp..../.