KTĐT - Hỏi: Đề nghị quý báo cho biết, việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử được thực hiện như thế nào?

Phạm Thanh Vân (Hoàng Mai) Trả lời: Theo Điều 15 Nghị quyết số 1020 ngày 14/2/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội "Hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016", việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được thực hiện như sau: 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp giới thiêụnhững nội dung cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để người ứng cử đại biểu Quốc hội xây dựng dự kiến chương trình hành động của mình. Người được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương nào cần kết hợp nghiên cứu tình hình địa phương đó và tình hình chung của cả nước để xây dựng dự kiến chương trình hành động của mình. 2. Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì phối hợp với với Ủy ban nhân dân ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tricho người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; thành phần gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri ở địa phương. Ban thường trực Ủy ban MTTQ cấp bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, thành phần gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri ở địa phương. Ủy ban nhân dân nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị để cử tri tham dự đông đủ. 3. Chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri gồm các nội dung sau đây: a. Tuyên bố lý do; b, Đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của người ứng cử; c. Từng người ứng cử báo cáo với cử tri về dự kiến việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; d. Cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử. Người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề cùng quan tâm; e. Người chủ trì hội nghị phát biểu ý kiến kết thúc hội nghị. 4. Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập báo cáo tình hình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương, ý kiến của cử tri về từng người ứng cử đại biểu Quốc hội gửi đến Hội đồng bầu cử, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính phủ; Ban thường trực Ủy ban MTTQ các cấp báo cáo tình hình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương mình gửi Ban thường trực Ủy ban MTTQ cấp trên trực tiếp. KT&ĐT