Nội dung chính được bàn thảo là Lộ trình hợp tác tài chính và tiền tệ khu vực ASEAN (RIA-Fin)