Hôm qua (7-5), tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ khóa XI. Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần này tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của đất nước trong bối cảnh nền kinh tế mặc dù còn khó khăn nhưng 4 tháng qua chúng ta bước đầu kiểm soát được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Hội nghị làm việc đến ngày 15-5.

* Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung.

* Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) "Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

* Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992: Cần nhìn toàn diện, biện chứng

Thời gian qua, Đảng đoàn Quốc hội đã khẩn trương chỉ đạo trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được thành lập và tích cực triển khai việc tổng kết 20 năm thi hành Hiến pháp năm 1992; nghiên cứu, đề xuất những nội dung cơ bản về sửa đổi, bổ sung để trình Hội nghị Trung ương lần này.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư đề nghị: Trung ương xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo sửa đổi Hiến pháp 1992. Quan điểm chỉ đạo được Tổng Bí thư chỉ rõ, phải bám sát những tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 2, có quan điểm và cách nhìn toàn diện, biện chứng, cụ thể, lịch sử; bám sát vào thực tế thi hành các quy định của Hiến pháp và các yêu cầu của tình hình mới. Đặc biệt, bên cạnh việc tập trung đánh giá, khẳng định những kết quả nổi bật của Hiến pháp 1992 với vai trò là Hiến pháp của thời kỳ đầu đổi mới, chỉ rõ những kết quả, mặt tích cực đã đạt được, những hạn chế, bất cập còn tồn tại và nguyên nhân, quan trọng là TƯ cần chỉ ra cho được những nội dung không còn phù hợp, cần sửa đổi bổ sung, những nội dung tuy đúng nhưng do thực hiện chưa tốt nên cần chấn chỉnh trong khâu tổ chức thực hiện. Quan điểm trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 đó là: Quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu thể chế hóa Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; tiếp tục kế thừa những quy định của Hiến pháp năm 1992 và các bản Hiến pháp trước đây còn phù hợp. Tổng Bí thư nói: "Chỉ sửa đổi, bổ sung những vấn đề thực sự cần thiết, được thực tiễn chứng minh là đúng, đã chín muồi, có đủ cơ sở và được sự thống nhất cao”. Sửa đổi bổ sung nhưng "phải tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 1992”. Theo đó, Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua tổ chức nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. "Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp; các cơ quan nhà nước khác do Quốc hội lập ra, có trách nhiệm báo cáo công tác và chịu sự giám sát tối cao của Quốc hội. Nhà nước ta không tam quyền phân lập”, Tổng Bí thư khẳng định.

Chống tham nhũng - chưa đạt yêu cầu đề ra

Đặt một loạt câu hỏi đồng thời cũng là những vấn đề nhức nhối, gây bức xúc trong nhân dân liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn hiện nay: Phải chăng là do các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu chưa phát huy đầy đủ ý thức và bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện? Do sức chiến đấu của nhiều tổ chức cơ sở đảng quá yếu? Do sự kém tu dưỡng, rèn luyện của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức? Do chưa phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của nhân dân, của công luận? Do những bất cập trong việc ban hành, thực thi các văn bản quy phạm pháp luật? Do mô hình tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng chưa phù hợp? Do sự yếu kém, tiêu cực trong công tác phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí?..., Tổng Bí thư đề nghị, TƯ lần này thảo luận một cách nghiêm túc trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, sâu sắc tình hình tham nhũng, lãng phí và kết quả của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua. Thảo luận vấn đề này cần gắn trực tiếp với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng. Sở dĩ phải làm như vậy vì, dù Đảng và Nhà nước ta có nhiều nghị quyết, pháp lệnh và kể cả Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng và nhiều quyết sách khác; thậm chí, đã có Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng ở các cấp nhưng đến nay công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Đất đai phải trở thành nguồn lực cho phát triển

Một trong những lĩnh vực hiện được đánh giá là môi trường để tham nhũng phát triển đó chính là đất đai - tài sản đặc biệt của quốc gia, là nguồn sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Trải qua gần 10 năm thực hiện Luật Đất đai, đến nay, bộ luật này bên cạnh những ưu điểm đã phát lộ những khiếm khuyết. Tổng Bí thư nêu vấn đề: Quy định dưới luật còn bất cập; có quá nhiều quy định chồng chéo, mâu thuẫn. Vậy, đâu là nguyên nhân từ khâu tổ chức thực hiện yếu kém; đâu là nguyên nhân do nhận thức chưa đầy đủ và ý thức chấp hành luật pháp chưa nghiêm?... Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư đề nghị TƯ đề xuất định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện luật pháp, chính sách đất đai; chú ý các vấn đề hiện đang vướng mắc hoặc gây bức xúc trong xã hội và những nội dung còn có ý kiến khác nhau. Theo Tổng Bí thư, "chính sách, pháp luật về đất đai phải góp phần ổn định chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế; huy động tốt nhất nguồn lực từ đất đai để phát triển đất nước; bảo đảm cho thị trường bất động sản (trong đó có quyền sử dụng đất) phát triển lành mạnh; ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tham nhũng, sử dụng lãng phí đất đai”.

Trong chương trình nghị sự của Hội nghị TƯ lần này các đại biểu cũng sẽ cho ý kiến, xem xét, quyết định một số vấn đề về chính sách xã hội, tiền lương giai đoạn 2012 – 2020... Hội nghị cần thống nhất về chủ trương, định hướng cho việc nghiên cứu, chuẩn bị xây dựng trình Hội nghị Trung ương 7 (tháng 5-2013) Đề án tổng thể cải cách cơ bản chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công đến năm 2020.

Hoàng Mai

Gửi cho bạn bè

Bản in