(CL)- Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 2-11/5/2013, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị
lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở 6 vấn đề để trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận, xem xét, quyết định. Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, cần làm rõ vì sao cải cách hành chính chưa đạt được kết quả mong muốn; bộ máy tổ chức và tổng biên chế vẫn tiếp tục phình to, nhất là ở cấp tổng cục, các đơn vị trực thuộc bộ và chính quyền cơ sở. Tình trạng “tách ra, nhập vào”, “nhập vào, tách ra” vẫn lặp đi lặp lại. Vấn đề biên chế, phụ cấp cho cán bộ cơ sở vẫn chưa có lời giải... Trên cơ sở đánh giá, phân tích những mặt hạn chế, yếu kém đó, cần có giải pháp để khắc phục một cách cơ bản.

Về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, vấn đề có ý nghĩa quyết định để tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân hiện nay vẫn là Đảng phải hết lòng, hết sức chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu dự hội nghị bám sát tinh thần chung là phải chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý; kiên trì những vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc về bản chất của chế độ chính trị và Nhà nước ta.

Về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư chỉ rõ, sau hơn 1 năm thực hiện, cần sơ kết để kịp thời rút kinh nghiệm và có những nhận định, đánh giá thống nhất, tạo sự đồng thuận cao, làm cơ sở cho việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa nghị quyết này.

Đề cập về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Hội nghị TƯ 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư cho biết thời gian qua Bộ Chính trị đã sớm chỉ đạo triển khai việc xây dựng Đề án quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Sau khi được Hội nghị TƯ 6 khóa XI thông qua đề án, Bộ Chính trị đã khẩn trương chuẩn bị để trình Hội nghị TƯ lần này cho ý kiến về dự kiến quy hoạch BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

PV