“Hội nghị Thành ủy lần này sẽ thảo luận, thống nhất các giải pháp thuộc thẩm quyền của TP để chủ động thực hiện đến nơi đến chốn nhiệm vụ chống lạm phát mà Bộ Chính trị và Chính phủ đã chỉ đạo”.