QĐND Online – Sáng 29-7, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó chủ nhiệm và các ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội…

Trước đó, trong ngày 28-7, các đoàn đại biểu Quốc hội đã họp, thảo luận và cho ý kiến bằng phiếu về danh sách nhân sự Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn thư ký và miễn nhiệm chức danh Tổng kiểm toán Nhà nước với ông Vũ Đình Huệ. Theo báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày, đa số các đại biểu và các đoàn nhất trí với Tờ trình 04 ngày 27-7-2011 của Chủ tịch Quốc hội về danh sách nhân sự Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn thư ký kỳ họp và về miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị bổ sung một số đồng chí đã tham gia ủy viên thường trực các ủy ban, có kinh nghiệm, năng lực làm Chủ nhiệm. Một số ý kiến đề nghị không để 2 đại biểu cùng một địa phương ở cùng một ủy ban. Một số ý kiến khác đề nghị điều chỉnh một số thành viên từ ủy ban này sang ủy ban khác. Có ý kiến băn khoăn số lượng ủy viên chuyên trách ở các ủy ban không thống nhất; việc sắp xếp các ủy viên ủy ban cần căn cứ năng lực, vùng miền cho hợp lý; hình thức văn bản cần thống nhất; cân nhắc các đại biểu chuyên trách lâu năm, có kinh nghiệm lên làm phó chủ nhiệm. Một số đoàn và đại biểu Quốc hội đã đề cử thêm một số đại biểu bầu Phó chủ tịch, thành viên Hội đồng Dân tộc và Phó chủ nhiệm, ủy viên các ủy ban của Quốc hội. Tuy nhiên, sau đó nhiều đại biểu Quốc hội được đề cử đã xin rút. Tổng hợp các ý kiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nêu rõ, những ý kiến trên đều xác đáng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu. Về ý kiến nhân sự, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho biết: trong quá trình chuẩn bị nhân sự, căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, số lượng thành viên là khác nhau và nhân sự được cân nhắc kỹ, dựa trên nhiều mặt, gắn chuyên môn, khả năng tham gia hiệu quả vào hoạt động do vậy, xin giữ nguyên như tờ trình. Danh sách đề cử thêm còn ông Lê Hồng Tịnh (đại biểu Quốc hội đoàn Hậu Giang) được đề cử bầu làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, 7 đại biểu được đề cử làm thành viên và ủy viên của Hội đồng Dân tộc và các Ủy bản của Quốc hội. Tuy nhiên, sau đó, trong quá trình biểu quyết danh sách để tiến hành bỏ phiếu, Quốc hội đã không tán thành việc đề cử 8 đại biểu trên vào danh sách bỏ phiếu. Tiếp đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử nhân sự của Hôi đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước và tiến hành bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu: Hội đồng Dân tộc: để cử 40, trúng cử 40. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc là ông Ksor Phước với tỷ lệ phiếu bầu là 98,2% Ủy ban Pháp luật: đề cử 40, trúng cử 40. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật là ông Phan Trung Lý với tỷ lệ phiếu bầu là 95,6%. Ủy ban Tư pháp: đề cử 30, trúng cử 30. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp là ông Nguyễn Văn Hiện với tỷ lệ phiếu bầu là 92,75%. Ủy ban Kinh tế: đề cử 45, trúng cử 45. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế là ông Nguyễn Văn Giàu với tỷ lệ phiếu bầu là 94,2%. Ủy ban Tài chính-Ngân sách: đề cử 37, trúng cử 37. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách là ông Phùng Quốc Hiển với tỷ lệ phiếu bầu là 98,6%. Ủy ban Quốc phòng-An ninh: đề cử 36, trúng cử 36. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh là ông Nguyễn Kim Khoa với tỷ lệ phiếu bầu là 96,4%. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng: đề cử 43, trúng cử 43. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng là ông Đào Trọng Thi với tỷ lệ phiếu bầu là 96,4%. Ủy ban các vấn đề xã hội: đề cử 50, trúng cử 50. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế là bà Trương Thị Mai với tỷ lệ phiếu bầu là 96%. Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường: đề cử 33, trúng cử 33. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường là ông Phan Xuân Dũng với tỷ lệ phiếu bầu là 96,6%. Ủy ban Đối ngoại: đề cử 36, trúng cử 36. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại là ông Trần Văn Hằng với tỷ lệ phiếu bầu là 97,4%. Đoàn thư ký kỳ họp: đề cử 13, trúng cử 13. Trưởng đoàn thư ký là ông Nguyễn Hạnh Phúc với tỷ lệ phiếu bầu là 98,6%. Quốc hội bỏ phiếu, tán thành việc miễn nhiệm chức Tổng kiểm toán Nhà nước với ông Vương Đình Huệ, tỷ lệ tán thành là 98,2%. Tiếp đó, Trưởng đoàn thư ký ông Nguyễn Hạnh Phúc đọc Nghị quyết miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước. Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ 95,2% tán thành. Xuân Dũng