Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII vừa bế mạc. Cách đây 5 năm, Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó trọng tâm là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chỉ đạo thực hiện với quyết tâm chính trị rất cao, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Hoi dan, lang nghe dan - Anh 1

Lễ bế mạc Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Sau mấy năm thực hiện, tuy “chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, nhưng tình trạng suy thoái, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường- trong phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng lần thứ XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn nghiêm trọng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn. Hội nghị Trung ương lần này tiếp tục chỉ rõ “Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân”.

Ngược lại thời gian có thể thấy trong những năm qua đã không ít lần Đảng ta ban hành nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; như Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu (lần 2) khóa VIII “Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” trong đó lấy “khâu đột phá” là tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Tuy nhiên sau mấy năm thực hiện cũng vẫn không đạt yêu cầu được Nghị quyết đề ra.

Một loạt câu hỏi mà người dân thường hay đặt ra. Chẳng hạn, chúng ta có sức mạnh của cả hệ thống chính trị (Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội) ở cả 4 cấp mà tại sao vẫn không ngăn chặn, đẩy lùi được một bộ phận cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí (nói gọn lại là cán bộ hư hỏng)?

Tại sao nhiều cán bộ hư hỏng là đảng viên, trong khi đó Đảng là người “thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ” mà trong nội bộ các tổ chức, cấp ủy đảng không ngăn chặn, đẩy lùi được sự hư hỏng của cán bộ?

Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, với tư cách là những tổ chức, cá nhân đại diện cho nhân dân, có vai trò, trách nhiệm như thế nào trước những sự hư hỏng của cán bộ mà mình đã thẩm định, phê duyệt, biểu quyết?

Tại sao công tác quy hoạch, bổ nhiệm, cất nhắc, đề bạt, luân chuyển, đánh giá rất bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình mà vẫn để tình trạng “cả họ làm quan”, “con ông cháu cha” xảy ra khá phổ biến trong thời gian qua ở nhiều nơi? v.v.

Cho đến nay, đối chiếu, xem xét lại các khía cạnh, nguyên nhân của sự hư hỏng cán bộ cho chúng ta thấy nguyên nhân chính là thiếu sự tham gia trực tiếp của người dân trong công tác cán bộ thời gian qua.

Mặc dù, trong Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng từ lâu đã khẳng định Đảng “giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân”, “tôn trọng, phát huy quyền làm chủ làm chủ của nhân dân; dựa vào dân để xây dựng Đảng”, tuy nhiên cho đến nay những vấn đề quan trọng này chưa được quy định, thể chế hóa để nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Hội nghị Trung ương lần thứ 4 lần này đã nhận rõ hạn chế, thiếu sót, trong đó đặc biệt nhấn mạnh “Chưa phát huy đầy đủ, hiệu quả vai trò của nhân dân trong việc giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hình thức khác”.

Đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ với nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm, trong đó có nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng là “phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội”.

Có thể nói, dựa vào dân, phát huy sức mạnh nội lực của nhân dân, hỏi dân và thật sự tin dân, lắng nghe ý kiến của dân thì nhất định nhiều vấn đề công tác xây dựng Đảng, trong đó có sự hư hỏng của một bộ phận cán bộ, đảng viên sẽ được hạn chế, khắc phục.

Từ lâu, Bác Hồ đã dạy chúng ta rằng “ Muốn hiểu biết, học hỏi dân chúng, thì ắt phải có nhiệt thành, có quyết tâm, phải khiêm tốn, phải chịu khó. Nếu không vậy, thì dân chúng sẽ không tin chúng ta.

Biết họ cũng không nói. Nói, họ cũng không nói hết lời”. Có thể nói công tác ngăn chặn, đẩy lùi sự hư hỏng của cán bộ, đảng viên trong những năm qua, dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được yêu cầu đề ra.

Vậy chúng ta bằng cách này hay cách khác thử hỏi quần chúng, nhân dân hiến kế, bày cho giải pháp biết đâu lại có đường ra. Có lần Bác Hồ đã nói rằng “Kinh nghiệm trong nước và các nước tỏ cho chúng ta biết: có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được.

Không có, thì việc gì làm cũng không xong. Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”.

Cách đây 5 tháng, trong buổi tiếp xúc cử tri TP Hà Nội, 3 nội dung đề ra trong chương trình hành động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là phát triển kinh tế; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chống tham nhũng; giữ chủ quyền quốc gia và môi trường ổn định để phát triển. Để làm được những việc đó “phải lắng nghe ý dân”.

Vũ Lân