ND- Tháng 9 năm nay, Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc trước đây, ngày nay là Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm 60 năm truyền thống vẻ vang.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, đồng thời là người mở đầu sự nghiệp đào tạo cán bộ cách mạng, và chính Người đã đặt nền móng cho sự phát triển của Trường Đảng. Sự nghiệp huấn luyện, đào tạo cán bộ đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triển khai ngay từ những năm tháng chuẩn bị thành lập Đảng ta và được duy trì trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trước nhu cầu phải có ngày càng nhiều cán bộ cho công cuộc kháng chiến và kiến quốc, năm 1949, tại căn cứ địa Việt Bắc, Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc chính thức được thành lập. Trường đã mở nhiều lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ với nội dung chương trình bao gồm cả những vấn đề lý luận chủ yếu của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đường lối, chính sách của Đảng. Năm 1954, Trường chuyển về Thủ đô Hà Nội. Năm 1962, Trường được đổi tên thành Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trung, cao cấp; đào tạo cán bộ nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị bằng việc mở các lớp nghiên cứu sinh (bắt đầu từ năm 1964) và các lớp chuyên tu (bắt đầu từ năm 1972); đồng thời triển khai công tác nghiên cứu khoa học. Tháng 7-1977, Trường được đổi tên thành Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc và mở thêm cơ sở II tại TP Hồ Chí Minh, thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trung, cao cấp và nghiên cứu lý luận theo đúng quy chế Nhà nước. Tháng 7-1986, Trường được đổi tên thành Học viện Khoa học xã hội mang tên Nguyễn Ái Quốc, gọi tắt là Học viện Nguyễn Ái Quốc. Với tinh thần đổi mới tư duy lý luận, các đơn vị chuyên môn đã đổi mới giáo trình, bài giảng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cơ bản dài hạn và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng tăng cường tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách, cơ bản của nước ta. Tháng 10-1990, Trường Nguyễn Ái Quốc X chuyên đào tạo cán bộ cho nước bạn Lào sáp nhập vào Học viện Nguyễn Ái Quốc, tăng thêm quy mô và nhiệm vụ đào tạo cán bộ giúp bạn. Đầu năm 1993, trên cơ sở thống nhất các trường Đảng khu vực, hệ thống các trường tuyên huấn và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khác của Đảng, Nhà nước, Học viện Nguyễn Ái Quốc được đổi tên thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bao gồm các đơn vị tại trung tâm Học viện và các phân viện ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và Phân viện Báo chí - Tuyên truyền. Tháng 10-1996, Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh hợp nhất với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện thực hiện cả hai chức năng giảng dạy, đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học, tăng thêm chức năng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. Tháng 5-2007, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính quốc gia được hợp nhất thành Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, trở thành trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, công chức hành chính, viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp, cán bộ khoa học chính trị và hành chính của hệ thống chính trị; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị và hành chính. Đến nay, Học viện có cơ cấu tổ chức gồm: 23 đơn vị tại trung tâm Học viện; hai Học viện chuyên ngành (Học viện Hành chính và Học viện Báo chí và Tuyên truyền), và bốn Học viện Chính trị - Hành chính khu vực ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. Thời gian 60 năm qua, Học viện đã nỗ lực phấn đấu, xây dựng và trưởng thành cùng sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc. Học viện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng, danh hiệu Anh hùng Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây là sự ghi nhận và tuyên dương của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những thành tựu to lớn và đóng góp xứng đáng của Học viện vào sự nghiệp cách mạng. Có thể nêu lên những thành tựu, đóng góp chủ yếu sau đây: Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc trước kia và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh ngày nay đã đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt của hệ thống chính trị có trình độ lý luận, năng lực tổ chức thực tiễn, có bản lĩnh và phẩm chất cần thiết đáp ứng kịp thời và có hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp cách mạng qua các thời kỳ lịch sử. Dù trong hoàn cảnh khó khăn của những ngày đầu thành lập tại núi rừng Việt Bắc, hay trong những năm tháng chống chiến tranh phá hoại phải sơ tán đến nhiều địa phương, mái trường Đảng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đến nay, đã có gần 400 nghìn cán bộ được học tập và rèn luyện từ mái trường này, trở thành nguồn cán bộ quý báu lãnh đạo, tổ chức quần chúng nhân dân viết nên những trang sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam, trong đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược và trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Bắt đầu từ năm 1987, nhà trường tổ chức bảo vệ luận án phó tiến sĩ và từ năm 1998 bắt đầu bảo vệ luận án tiến sĩ, đến nay Học viện đã đào tạo được hơn 1.500 tiến sĩ, trong đó có hơn 150 học viên quốc tế. Từ năm 1991, bắt đầu đào tạo cao học, đến nay Học viện đã đào tạo, chuẩn hóa được gần ba nghìn thạc sĩ. Nhờ nỗ lực và đóng góp hiệu quả của Học viện, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức của cả nước đã có bước tiến rõ rệt trong quá trình hoàn thành mục tiêu chuẩn hóa, trẻ hóa và chuyên môn hóa. Học viện đã sớm chú trọng và thường xuyên đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho quá trình hoạch định, bổ sung và phát triển quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sự nghiệp cách mạng Việt Nam đã giành nhiều thắng lợi to lớn, trong đó có những thắng lợi mang tầm cỡ thời đại và ý nghĩa lịch sử, trước hết là nhờ có lý luận tiền phong soi đường. Đội ngũ các nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ, cán bộ chuyên môn của Học viện đã trở thành lực lượng chủ lực dày công nghiên cứu giảng dạy, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin; đã đi đầu trong nghiên cứu, khẳng định và làm rõ nội dung, vai trò, vị trí và ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh; đã có các luận chứng thuyết phục trong quá trình xây dựng và hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong những năm đổi mới, kết quả nghiên cứu khoa học lý luận của Học viện đã góp phần làm rõ nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, trong phân tích, đánh giá thời đại ngày nay và thế giới đương đại, trong Cương lĩnh năm 1991, trong các chủ trương, đường lối, chính sách về sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường, sản xuất nông nghiệp, xử lý tình huống chính trị, đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảng viên làm kinh tế tư nhân, chế độ sở hữu, các thành phần kinh tế, những vấn đề về tôn giáo và nhân quyền, bình đẳng giới... Trong những năm vừa qua, nhiều cán bộ Học viện đã trực tiếp tham gia nghiên cứu và xây dựng dự thảo các Nghị quyết của Trung ương về giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên; về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; về cải cách hành chính và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí... Một số cán bộ Học viện hiện đang trực tiếp tham gia quá trình chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, trong đó có tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Học viện đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác. Tổ chức, bộ máy của Học viện thường xuyên được kiện toàn kịp thời đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ mới. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ các trường chính trị tỉnh, thành phố đạt hiệu quả tốt. Công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, năng động, đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế của Học viện, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học. Công tác thông tin, tạp chí và xuất bản được quan tâm đầu tư phát triển, vừa giữ vững bản chất của báo chí cách mạng, vừa ngày càng đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ của các địa phương và ban, ngành Trung ương phát triển mạnh mẽ, góp phần củng cố, nâng cao vai trò, vị trí và uy tín của Học viện. Công tác thông tin khoa học được tăng cường với quy mô và chất lượng mới phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập của học viên các hệ đào tạo và bồi dưỡng. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ hậu cần và hành chính có bước phát triển mạnh mẽ, trong đó việc ứng dụng công nghệ thông tin được xác định là một trong những phương hướng chủ đạo, đem lại cho Học viện diện mạo một trung tâm lớn đào tạo cán bộ và nghiên cứu lý luận tầm cỡ quốc gia trong thế kỷ 21. Qua 60 năm liên tục phấn đấu và trưởng thành, Học viện đã tích lũy được một số kinh nghiệm. Trước hết, phải nhận thức đầy đủ và không ngừng hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Học viện, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và đất nước trong từng thời kỳ. Dù đã có sự hợp nhất với nhiều trường và cơ quan, nhưng Học viện luôn luôn có chức năng hàng đầu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt và cán bộ lý luận chính trị. Học viện là cơ sở duy nhất có vinh dự lớn được Trung ương Đảng và Chính phủ giao cho nhiệm vụ quan trọng này. Đào tạo cán bộ ở đây không đơn thuần là quá trình trang bị tri thức, mà là một khâu không thể thiếu của công tác chuẩn bị cán bộ chủ chốt trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước trong quy trình công tác cán bộ của Đảng. Trường Đảng có nhiệm vụ giáo dục, nâng cao tri thức lý luận chính trị và rèn luyện lập trường, bản lĩnh, đạo đức, phương pháp tư duy, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ nêu trên. Để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, Học viện phải bám sát sự vận động và phát triển của cách mạng, những yêu cầu cụ thể của công tác cán bộ và công tác tư tưởng của Đảng trong từng thời kỳ. Ngày nay, mục tiêu chiến lược của toàn Đảng, toàn dân là xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; xây dựng những tiền đề vững chắc để nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, Đảng ta xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội. Hoạt động của Học viện đã và đang góp phần thực hiện những mục tiêu chiến lược đó. Trên cơ sở bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược và thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mục tiêu dạy và học tại Trường Đảng, trong những năm vừa qua, Học viện đã tích cực đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình và phương pháp đào tạo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Chương trình, nội dung đào tạo vừa trau dồi kiến thức lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng, vừa bổ sung, mở rộng tri thức hiện đại cần thiết cho cán bộ, chú trọng giáo dục về khoa học và nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý; tăng cường kết hợp lý luận với thực tiễn, nhà trường với xã hội; kết hợp đào tạo chuyên môn với rèn luyện tư tưởng, đạo đức, tác phong... Nhờ vậy, các lớp học viên sau khi tốt nghiệp đã phát huy hiệu quả hơn vai trò với cương vị mới trên mọi mặt trận chính trị, kinh tế, xã hội, tư tưởng, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại... Công tác nghiên cứu khoa học cũng đã kịp thời chuyển trọng tâm, vừa tiếp tục nghiên cứu cơ bản; đồng thời, vừa đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn nhằm lý giải những vấn đề bức thiết do cuộc sống trong nước và thế giới đặt ra. Các công trình nghiên cứu trọng điểm nhiều tập về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; công trình tham gia tổng kết 20 năm đổi mới (1986-2006) phục vụ Đại hội X; các đề án nghiên cứu tôn giáo ở Tây Nam Bộ; các đề tài khoa học cấp nhà nước về toàn cầu hóa, về hệ thống chính trị, về giai cấp công nhân, về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản, về các thành phần kinh tế, về xây dựng Đảng và về một số vấn đề quốc tế. Kinh nghiệm thứ hai là kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác của Học viện. Trên thực tế, Học viện đã luôn luôn kiên định giáo dục, tuyên truyền, bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng và cách mạng. Như chúng ta đã biết, vào những năm cuối thế kỷ 20 trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, đã xuất hiện trong số ít cán bộ, đảng viên và trong xã hội những biểu hiện dao động về lập trường tư tưởng; hoài nghi con đường đi lên của đất nước; thậm chí từ bỏ mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Cùng lúc ấy, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, cổ vũ hệ tư tưởng đối lập dưới nhiều biến tướng tinh vi, phức tạp. Trong hoàn cảnh đó, Học viện vẫn vững vàng, kiên quyết trong cuộc đấu tranh tư tưởng, bác bỏ các luận điệu sai trái, bảo vệ những giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Đứng vững trên lập trường và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc cả khi cách mạng phát triển thuận lợi và cả khi gặp những khó khăn, thách thức lớn. Điều này đã được thể hiện thấu suốt trong chương trình, giáo trình và bài giảng, trong mọi hoạt động nghiên cứu khoa học, trong suy nghĩ, tình cảm, trong từng bài giảng và bài viết của giảng viên, cán bộ Học viện. Nội dung giáo dục và nghiên cứu khoa học ở Học viện luôn đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những định hướng tư tưởng của Đảng. Kinh nghiệm thứ ba là thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững vàng về chính trị; giỏi về chuyên môn; đoàn kết nhất trí; có cơ cấu hợp lý và phong cách, lề lối làm việc khoa học là điều kiện quyết định thành công thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị. Từ chỗ có vài chục người khi trường mới thành lập, trong đó chỉ có 15 cán bộ nghiên cứu và giảng dạy cũng chủ yếu làm công tác giáo vụ, đến nay, toàn hệ thống Học viện có 2.672 cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên, trong đó có: 10 giáo sư, tiến sĩ, 112 phó giáo sư, tiến sĩ, 310 tiến sĩ, 745 thạc sĩ. Nhờ có nguồn nhân lực như vậy, Học viện đảm nhiệm được ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ mới. Từ một trường chỉ huấn luyện cán bộ, đã vươn lên thành trung tâm đào tạo cơ bản và bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ thuộc cả hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế và công chức hành chính, viên chức sự nghiệp. Từ chỗ chỉ giáo dục những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đường lối, chủ trương của Đảng, Học viện đã trở thành trung tâm nghiên cứu lớn, bao gồm đầy đủ các bộ môn lý luận cơ bản, các khoa học chính trị, khoa học hành chính và nhiều bộ môn khoa học khác. Từ một trường trong chiến khu, đã phát triển thành một hệ thống các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đảng và Chính phủ, có năng lực đối thoại, hợp tác chuyên môn, học thuật sâu rộng với nhiều đối tác quốc tế. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Học viện không ngừng trưởng thành về mọi mặt, kế tiếp xứng đáng trong chặng đường tiếp theo. Kinh nghiệm thứ tư là mọi hoạt động của Học viện phải tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Đảng mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ; tranh thủ sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành và các địa phương đồng thời phát huy tinh thần chủ động, năng động và sáng tạo để xây dựng, phát triển Học viện về mọi mặt. Sự lớn mạnh của Học viện là kết quả phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức Học viện, nhưng sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ là nhân tố cơ bản hàng đầu giúp Học viện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Sự quan tâm của Chính phủ và sự hợp tác, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền các địa phương tạo cho Học viện các điều kiện thuận lợi rất cơ bản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kỷ niệm 60 năm truyền thống là dịp để Học viện suy nghĩ, làm tốt hơn những nhiệm vụ của mình trong thời gian tới. Để xứng đáng hơn nữa với tình cảm và sự quan tâm to lớn của toàn Đảng và nhân dân cả nước, với những trọng trách mà Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó, trong những năm tới, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cần phát huy ưu điểm, tích cực khắc phục những hạn chế và khó khăn, bảo đảm hoàn thành tốt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong những năm qua, mặc dù có nhiều cố gắng và đạt những thành tựu quan trọng, nhưng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện chưa theo kịp yêu cầu của Đảng và đất nước; chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu trang bị cho cán bộ những tri thức và phương pháp cần thiết, nhất là năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn và chưa tiếp cận được nhiều những thành tựu mới của khoa học giáo dục hiện đại. Con đường phát triển của đất nước trước mắt có nhiều thời cơ và thách thức đan xen, với hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN trong tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình và nhiệm vụ hiện nay đòi hỏi ở chúng ta một sự sáng tạo lớn. Là cơ sở đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, Học viện phải đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, trước hết về nội dung, chương trình, hình thức, phương thức và phương pháp đào tạo. Mở rộng quy mô và đa dạng hóa loại hình đào tạo là một chủ trương đúng đắn, nhưng Học viện chưa giải quyết tốt, đồng bộ yêu cầu mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả và những điều kiện bảo đảm những yêu cầu đó. Bởi vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của Học viện trong những năm tới là đổi mới mạnh mẽ và toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thực hiện việc trang bị tri thức đi liền với rèn luyện đạo đức cách mạng; nghiên cứu, giáo dục lý luận gắn với thực tiễn, bám sát thực tiễn phục vụ mục tiêu phát triển đất nước và thông qua tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận; nắm vững và phát triển lý luận Mác - Lê-nin kết hợp với nắm bắt thấu đáo và có phê phán các lý thuyết phát triển hiện đại; đổi mới công tác quản lý đào tạo cho phù hợp với quy mô to lớn và các loại hình đào tạo rất đa dạng hiện nay... Trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện đông nhưng chưa thật sự mạnh; bài viết, công trình được thực hiện nhiều nhưng chất lượng chưa cao, chưa có nhiều công trình lớn ghi dấu ấn đậm nét của Học viện trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có nhiều nguyên nhân của sự hạn chế, yếu kém trong đó có nguyên nhân thuộc về việc tổ chức lực lượng làm công tác khoa học chưa thật sự hợp lý, chưa tạo được động lực mạnh mẽ đối với công tác nghiên cứu khoa học. Sự phát triển của đất nước trong những thập kỷ sắp tới và quá trình đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới rất cần sự định hướng của lý luận chính trị. Là những người làm nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục lý luận, đội ngũ cán bộ chuyên môn của Học viện nhất thiết phải nghiên cứu sâu sắc và có hệ thống các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu và nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng. Mặt khác, phải thường xuyên tham gia tổng kết thực tiễn, trước hết là thực tiễn kinh tế - xã hội và chính trị trong nước và quốc tế, thông qua hệ thống các chương trình, đề án, đề tài... Phải thông qua các hoạt động tổng kết thực tiễn thường xuyên, sâu rộng, Học viện mới nâng cao được chất lượng, hiệu quả tham mưu, đề xuất với Trung ương trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Cũng thông qua các hoạt động ấy, đội ngũ cán bộ và học viên của Học viện mới có điều kiện hiểu sâu thực tế xã hội và tình hình đất nước và thế giới, hiểu biết những vấn đề của thời đại và thế giới đương đại, từng bước nâng cao tư duy chiến lược - những tố chất rất cần