Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) Hà Tĩnh đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của T.Ư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

BTVTU tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh; chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức quán triệt sâu rộng đến tận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sửa đổi, bổ sung các chuẩn mực đạo đức, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ký cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm phù hợp với công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện cam kết làm một nội dung kiểm điểm trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ; cuối năm lấy kết quả thực hiện làm tiêu chuẩn đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên. Các cơ quan thông tin đại chúng cũng vào cuộc một cách quyết liệt, mở nhiều chuyên trang, chuyên mục, dành thời lượng thích đáng, nêu gương các nhân tố điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; đồng thời phê bình những trường hợp thực hiện chưa tốt.

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với cơ sở, BTVTU đã thành lập 12 đoàn công tác chỉ đạo ở 12 huyện, thành phố, thị xã, do các đồng chí Ủy viên BTVTU làm trưởng đoàn; các huyện, thành phố, thị xã cũng thành lập các đoàn công tác của địa phương mình. Trách nhiệm các đoàn công tác là chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương cơ sở; các thành viên đoàn công tác tham gia sinh hoạt với các tổ chức trong hệ thống chính trị các xã, phường, thị trấn, dự sinh hoạt với các chi bộ thôn, xóm, khối phố ít nhất mỗi tháng một lần. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp huyện đã có nhiều thời gian gần gũi, lắng nghe dân nói và nói cho dân hiểu, khắc phục tình trạng cán bộ quan liêu, xa rời dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các Chỉ thị 35 và Kết luận 05 về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; Chỉ thị 20 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật và nội quy, quy chế, điều lệnh của cơ quan, đơn vị; không uống rượu, bia trong giờ hành chính và buổi trưa các ngày làm việc; không được say rượu bia; khi được giao nhiệm vụ giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân, có trách nhiệm hướng dẫn, công khai quy trình thực hiện đã được cấp có thẩm quyền ban hành; giải quyết công việc đúng luật và bảo đảm thời gian quy định; có hành vi, thái độ ứng xử lịch sự, niềm nở, tận tình, chu đáo, trường hợp công việc cần kéo dài quá thời gian quy định phải thông báo rõ lý do cho cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân biết. Tuyệt đối không được sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; phải gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy ước, hương ước của địa phương nơi cư trú. Gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tuyệt đối không tham gia các hình thức đánh bạc, tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Cách làm này được nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và ý thức tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong sử dụng ngân sách, thời gian, tài sản... của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh.

Để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, từ đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015, BTVTU tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. Mỗi lớp được tổ chức trong ba ngày, có thời gian thảo luận và viết bài thu hoạch. Các huyện, thành phố, thị xã tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ cốt cán xã, phường, thị trấn, bí thư chi bộ, trưởng các thôn xóm, khối phố. Qua tập huấn, nhận thức về mọi mặt, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở từng bước được nâng lên, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Hà Tĩnh luôn được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các phong trào, như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; phong trào chăm sóc, giúp đỡ gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách; xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ "Quỹ Vì người nghèo", nạn nhân chất độc da cam; quyên góp giúp đỡ đồng bào bị bão lụt...

Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò của đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, từ đó nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tận tụy với công việc được giao; chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan; đoàn kết thống nhất, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước.

Tuy vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Hà Tĩnh vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục. Đó là, một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức việc quán triệt, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và tác dụng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cho nên chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch chưa thật cụ thể và sát với tình hình địa phương, đơn vị cho nên thực hiện còn lúng túng, bị động. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn thiếu tự giác, chưa gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Sự gắn kết giữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào, các cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị ở một số nơi chưa tốt, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Công tác tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt chưa thật sự phong phú, sinh động, chưa có sức hấp dẫn, lôi cuốn...

Thời gian tới, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp tục xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, gắn kết chặt chẽ với quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Cụ thể, tập trung vào một số nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người nhận thức đầy đủ và sâu sắc về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vận động cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể trên từng lĩnh vực và cương vị công tác, trong cuộc sống hằng ngày của bản thân và gia đình. Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân noi theo. Xây dựng chương trình hành động và kế hoạch học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sát hơn nữa với tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn. Gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước, với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của các ngành, địa phương, đơn vị. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung kiểm điểm sinh hoạt đảng hằng tháng, kiểm điểm cuối năm của tổ chức đảng và đảng viên, công chức, viên chức; coi đây là một trong những tiêu chuẩn bình xét thi đua, khen thưởng hằng tháng, hằng năm. Tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân góp ý cho tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành nền nếp. Xây dựng cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Khắc phục bệnh hình thức trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới để phát hiện, uốn nắn kịp thời những đơn vị thực hiện chưa tốt. Chú trọng phát hiện, biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, nhân rộng các tập thể, cá nhân gương mẫu, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là những việc làm thiết thực, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng.

NGUYỄN THANH BÌNHỦy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh