KTĐT - Sáng 21/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề năm 2013 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và hướng dẫn tổ chức học tập nội dung sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ ở cơ sở.

Hội nghị đã được nghe Tiến sĩ Phạm Văn Bính, giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, phân tích, làm rõ hơn về hình ảnh vĩ đại của Bác Hồ trong cuộc sống cũng như trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Tiếp đó, các đại biểu được hướng dẫn tổ chức học tập chuyên đề 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân.

Về nội dung học tập và liên hệ: Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hàng ngày với nhân dân theo phương châm gần dân, vì dân, tôn trọng dân…Các tổ chức đảng xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo, nhất là trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.