QĐND Online – Ngày 8-8, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu (BTTM)-Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết 09–NQ/ TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Thiếu tướng Phan Văn Giang, Bí thư Đảng ủy BTTM–Cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng chủ trì hội nghị. Đến dự còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM cùng 700 cán bộ chủ chốt và cao cấp trong toàn Đảng bộ.

QĐND Online – Ngày 8-8, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu (BTTM)-Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết 09–NQ/ TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Thiếu tướng Phan Văn Giang, Bí thư Đảng ủy BTTM–Cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng chủ trì hội nghị. Đến dự còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM cùng 700 cán bộ chủ chốt và cao cấp trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Phan Văn Giang khẳng định: Thường vụ Đảng ủy BTTM–Cơ quan Bộ Quốc phòng xác định việc học tập, quán triệt các kết luật Hội nghị lần thứ 5 (khóa XI) của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng yêu cầu các đại biểu phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của những chủ đề học tập tại hội nghị, làm cơ sở tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động. Quá trình học tập, cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề mới, cốt lõi của các kết luận của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI). Sau mỗi chuyên đề, các đại biểu cần kịp thời trao đổi, thảo luận thống nhất làm rõ các vấn đề làm cơ sở để cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt nghị quyết cho các đối tượng ở cấp mình. Trên cơ sở đó các cấp ủy đảng bám sát tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để vận dụng, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ (tháng, quý, năm) một cách cụ thể, thiết thực có tính khả thi cao. Đặc biệt phải xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, khâu yếu, mặt yếu, sắp xếp ưu tiên những việc cần làm trước, phân công rõ đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành.

Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM – Cơ quan Bộ Quốc phòng dự hội nghị.

Theo kế hoạch, hội nghị nghe giới thiệu 5 chuyên đề: Kết luận tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Kết luận về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI); Kết luật một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020; Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI) và quán triệt một số vấn đề về chính sách và xã hội giai đoạn 2010 – 2020.

Ngoài ra, hội nghị còn định hướng nội dung, cung cấp tài liệu để các đại biểu tự học tập, nghiên cứu Nghị quyết 09 – NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về: “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ Doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện địa hóa và hội nhập quốc tế”.

Tin, ảnh: Nguyễn Tấn Tuân