Hanoinet - Năm ngoái, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên có sáng kiến tổ chức học tập lịch sử trên đường phố. Bằng những ban-nơ, lô gô, bảng pa-nô, áp-phích… có nội dung ngắn gọn, hình ảnh bắt mắt, dễ đọc, dễ thuộc, được gắn ở những vị trí thuận tiện tầm nhìn người đi đường, bảo đảm mỹ quan và không ảnh hưởng đến an toàn giao thông.