[Kênh14] - Cầu thì đung đưa sắp đứt, nhưng voi phải đi qua, làm thế nào bây giờ...