Để xem ai là người câu được cá to hơn!

Tôi câu được cá to "dư này" cơ mà!