Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nói 80 năm qua là chặng đường đấu tranh oanh liệt và vẻ vang của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn cả nước trong thời gian qua. Trao tặng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huân chương Sao Vàng lần thứ 2 và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), ngày 28/7, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 80 năm qua là chặng đường đấu tranh oanh liệt và vẻ vang của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn trung thành với lợi ích dân tộc, lợi ích giai cấp và lợi ích của người lao động, đoàn kết, vận động, tập hợp công nhân, viên chức, lao động đi đầu trong mọi phong trào hành động cách mạng. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ mọi hoạt động của Công đoàn phải thực sự hướng về cơ sở, giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn sản xuất và đời sống đặt ra, gắn với phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy và phát huy tối đa các nguồn lực trong công nhân, viên chức, lao động; nhạy bén phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến để nhân rộng thành phong trào chung. "Công đoàn chủ động đi sâu nghiên cứu, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và những đòi hỏi bức xúc của cơ sở, tập hợp trí tuệ của công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật," Chủ tịch nói. Công đoàn cũng cần chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật và các chế độ, chính sách; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, đồng thời tạo điều kiện và tổ chức để họ phát huy tốt nhất quyền làm chủ của mình trong sản xuất, kinh doanh. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới Công đoàn Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, toàn diện, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đọc Diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh, 80 năm qua dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam đã phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng của mình, góp phần to lớn vào thắng lợi cách mạng Việt Nam./. (TTXVN/Vietnam+)