Tính đến hết tháng 2-2015, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) đã giải ngân trên 30,87/34,71 tỷ đồng vốn xây dựng nông thôn mới (đạt 88,95% kế hoạch).

Trong đó, vốn hỗ trợ phát triển sản xuất đã giải ngân được trên 15,56 tỷ đồng (đạt 83,6% kế hoạch); vốn hỗ trợ xây dựng hạ tầng giải ngân được trên 15,31 tỷ đồng (đạt 95,2% kế hoạch). Tính đến thời điểm này, có 3 xã Đồng Lâm, Đồng Sơn và Kỳ Thượng đã cơ bản thực hiện giải ngân vốn đạt 99-100% kế hoạch.

Tuyết Lê