QĐND - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 239/QĐ-TTg cho phép hoãn thu hồi phần lớn số vốn ngân sách ứng trước phải thu trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009...