Tại Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 diễn ra tại Hà Nội ngày 17.1, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục điều hành, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của bộ, ngành, địa phương mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện thể chế, thực hiện tốt chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014.

Báo cáo của Bộ Tư pháp tại hội nghị nêu rõ, so với các lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp trước đây, lần này Chính phủ đã chủ động, tích cực tham gia sớm, liên tục vào quá trình tổng kết thực tiễn, đề xuất, chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung của dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Tuệ Nguyễn