Ngày 24-3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức kỳ họp thứ XII. Nội dung chính của Kỳ họp là thảo luận, đóng góp ý kiến vào Đề án “Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương”.

Mục tiêu của Đề án là bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, đề xuất mô hình, tổ chức, cơ cấu bộ máy và nhân sự của Hội đồng theo tinh thần tinh giản, gọn nhẹ, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đánh giá hoạt động của Hội đồng từ khi thành lập đến nay, Ban Chủ nhiệm Đề án đề xuất: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương có chức năng tư vấn là chủ yếu. Đồng thời, để đảm bảo hiệu quả tư vấn, Hội đồng có chức năng tham mưu trên một số lĩnh vực và khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu, Hội đồng có thể tham gia phối hợp, chỉ đạo trên một số hoạt động cụ thể. Phạm vi hoạt động của Hội đồng chủ yếu là trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; lấy lý luận, phê bình là điểm tựa, nòng cốt để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của Hội đồng theo Quyết định của Ban Bí thư. Trong thời gian tới, Hội đồng sẽ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về văn học, nghệ thuật, dự kiến lớp đầu tiên được tổ chức vào đầu tháng 5-2011 tại Hà Nội. Cùng ngày, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về văn học, nghệ thuật. Theo TTXVN