V.H

Hoan thien he thong theo doi, giam sat van hanh ho chua tren 11 luu vuc song - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Hoàng Văn Bảy cho biết: Hiện cả nước có gần 7.000 hồ chứa nước lớn nhỏ các loại. Trong số đó chỉ có 64 hồ chứa thủy điện, thủy lợi lớn, quan trọng trên 11 lưu vực sông phải vận hành theo các quy trình vận hành liên hồ đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Các hồ thủy lợi, thủy điện còn lại sẽ phải vận hành theo quy trình đơn hồ do Bộ NN&PTNT, hay Bộ Công Thương hoặc UBND cấp tỉnh ban hành. Đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình vận hành liên hồ trên 11 lưu vực sông lớn. Gồm sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Kôn - Hà Thanh, sông Ba, sông Sê San, sông Sêrêpôk và sông Đồng Nai. Như vậy đã có 64 hồ chứa đang thực hiện vận hành theo các quy trình trong cả mùa cạn và mùa lũ. Về quy trình vận hành các hồ chứa theo quy định của Luật Tài nguyên nước, Bộ TN&MT chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình vận hành liên hồ chứa đối với 64 hồ chứa thủy điện lớn, quan trọng trên 11 lưu vực sông này.