BizLIVE - Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 10 của niên độ tài chính 2013 - 2014.

Nguồn: Internet

Theo báo cáo, doanh thu thuần của tập đoàn tháng 10 niên độ 2013 - 2014 ước đạt 1.028,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 32,5 tỷ đồng.

Cũng theo công bố của Hoa Sen, sản lượng tiêu thụ thành phẩm của công ty trong tháng 10 ước 53.317 tấn, trong đó sản lượng xuất khẩu ước đạt 24.857 tấn.

Trước đó, theo báo cáo của công ty, tổng doanh thu quý III/2013 (từ 1/4 - 30/6) đạt hơn 3.290 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt 185,4 tỷ đồng.

Tháng 9, công ty ước doanh thu thuần hợp nhất 1.075,2 tỷ đồng và lợi nhuận thuần hợp nhất đạt 8,6 tỷ đồng, đưa mức doanh thu lũy kế 12 tháng niên độ tài chính 2012 - 2013 lên 11.752,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 580 tỷ đồng.

Trong 2013, công ty đặt mục tiêu đạt 11.000 tỷ đồng doanh thu và 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, HSG vượt 7% doanh thu và 45% lợi nhuận so với kế hoạch đã đặt ra cho niên độ 2012 - 2013.

Từ khóa : HSG , Hoa Sen