Người sử dụng lao động (NSDLĐ) yêu cầu người lao động (NLĐ) phải nộp hồ sơ có dấu đỏ, không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển có đúng pháp luật lao động không?