Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, cá nhân kinh doanh không hạch toán được chi phí hoặc không hạch toán kế toán phải nộp thuế theo cách tính: