Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ký quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin tại HNX, hướng dẫn các đối tượng tham gia thị trường thực hiện công bố thông tin một cách thuận lợi hơn, hướng tới mục tiêu minh bạch hóa thông tin DN trên thị trường chứng khoán.

HNX co quy che cong bo thong tin moi - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Theo đó, Quy chế được xây dựng dựa trên nguyên tắc hướng dẫn các quy định về công bố thông tin của Thông tư 155/2015/TT-BTC và các văn bản pháp quy khác đối với các đối tượng công bố thông tin trên HNX, cập nhật các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi Thông tư ban hành.

Nội dung đáng chú ý trong quy chế công bố thông tin mới là quy định về việc khuyến khích các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán công bố thông tin bằng tiếng Anh nhằm tăng cường minh bạch thông tin, đáp ứng yêu cầu về thông tin của nhà đầu tư nước ngoài, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường chứng khoán.

Quy chế cũng quy định về cách thức gửi thông tin công bố của tổ chức, cá nhân thực hiện công bố thông tin, quy định cách gửi thông tin công bố của tổ chức, cá nhân nhận ủy quyền công bố thông tin từ nhà đầu tư cá nhân.

Đối với hoạt động bán giải chấp tại công ty chứng khoán thành viên, sau khi thực hiện bán giải chấp, công ty chứng khoán thực hiện thông báo cho khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ biết để khách hàng thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật. Trường hợp công ty chứng khoán thành viên hủy lệnh bán giải chấp chứng khoán đã công bố trước đó, công ty chứng khoán thành viên thực hiện công bố thông tin về việc hủy lệnh bán giải chấp đó.

Đối với nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan, nghĩa vụ công bố thông tin của nhóm này căn cứ trên tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm mà không căn cứ trên tỷ lệ sở hữu của từng thành viên trong nhóm.

Quy chế cũng bổ sung các quy định cụ thể về công bố thông tin về giao dịch chào mua công khai được thực hiện theo quy định tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP và Thông tư 162/2015/TT-BTC.

Thùy Linh