HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ quan điểm rất rõ ràng. Ông là người chịu trách nhiệm sau cùng về chuyên môn và từ chối trả lời những câu hỏi không phù hợp của một số phóng viên.