Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông như sau:

Tài liệu đính kèm: HLG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông