Bà Nguyễn Thanh Hương, Ủy viên HĐQT CTCP Đầu Tư & Phát triển Bất động sản HUDLAND (HNX: HLD) thông báo đăng ký bán 68,500 cp từ ngày 04/07 đến 01/08 để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bà Nguyễn Thanh Hương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: HLD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 568,500 CP (tỷ lệ 2.84%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 68,500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/07/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 01/08/2014.

HNX