Việc hình sự hóa các dịch vụ số chưa được cấp phép có thể trở thành rào cản lớn đối với sự sáng tạo của giới công nghệ.