(PL&XH) - Hợp đồng ủy quyền trên vào bất kỳ lúc nào, nhưng phải báo trước cho anh V (bên được ủy quyền) một thời gian hợp lý.

HỎI: Tôi có làm Hợp đồng ủy quyền cho anh V thay mặt tôi mua một căn hộ chung cư của Công ty K (Công ty K hướng dẫn tôi như thế và tôi không phải trả tiền cho anh V vì thực ra là chúng tôi chơi với nhau đã lâu và tôi có điều tế nhị nên không tiện đứng tên trong hợp đồng mà phải nhờ đến V). Trong Hợp đồng ủy quyền có quy định rõ là Hợp đồng sẽ hết hiệu lực khi công việc ủy quyền được hoàn thành. Anh V cũng đã ký Hợp đồng mua bán nhà với Công ty K. Nhưng hiện nay, tôi không muốn tiếp tục ủy quyền cho anh V thực hiện công việc trên nữa. Xin cho hỏi tôi có quyền chấm dứt Hợp đồng ủy quyền trên hay không? Lê Văn Thiết, (huyện Thường Tín, Hà Nội) TRẢ LỜI: Tại Khoản 1, Điều 588, Bộ luật Dân sự năm 2005 có quy định về việc đơn phuơng chấm dứt thực hiện Hợp đồng ủy quyền như sau: ‘‘Trong trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý. Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt”. Căn cứ vào các quy định trên, bạn có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng ủy quyền trên vào bất kỳ lúc nào, nhưng phải báo trước cho anh V (bên được ủy quyền) một thời gian hợp lý. Bạn có thể tiếp tục ủy quyền cho người khác hoặc tự mình thực hiện những quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng mua bán nhà, mà anh V đã thay mặt bạn ký với Công ty K, trong phạm vi ủy quyền. Đồng thời, bạn phải báo bằng văn bản cho Công ty K (bên thứ ba) biết về việc bạn đã chấm dứt Hợp đồng ủy quyền với anh V và ký kết Hợp đồng ủy quyền mới (nếu có). Luật sư Vũ Lợi Bạn đọc cần tư vấn PL xin gửi Email về hòm thư mtuanplxh@gmail.com.